Naftové a olejové hospodárstvo

kalibrácia nádrží

Overovanie nádrží geodetickou laserovou metódou. Kalibrácia nádrží sa vykonáva za účelom vyhodnotenia objemu skladovanej hmoty vzhľadom na výšku hladiny skladovanej hmoty v nádrži, čím sa zabezpečí:
- Kontrola ostatných merných zariadení používaných pre určovanie množstva skladovanej hmoty
- Kontrola deformácií z vnútra nádrže
Kalibrácia sa vykonáva z vnútra nádrže, preto je nevyhnutné pre vykonanie merania odstrániť všetku skladovanú hmotu a nádrž vyčistiť.

čistenie nádrží

Vyprázdniť celú nádrž s hmotou pomocou výkonného sacieho čerpadla na horľaviny do predom pripravených nádrží alebo cisterien
- Po prečerpaní všetkých hmôt z nádrže nechá sa nádrž vyvetrať pomocou špeciálneho ventilátora v nehorľavom prevedení za použitia dlhého textilného potrubia vyrobeného z antistatickej nevýbušnej a nehorľavej látky
- Po vyprázdnení a vyvetraní nádrže sa skontroluje množstvo výparov pomocou prístroja pre meranie množstva výparov v nádrži
- po vyvetraní sa pristúpi k samotnému čisteniu, kde sa mechanicky odstránia nečistoty, nádrž sa vyutiera bavlnenými plienkami do sucha
Skladovaciu nádrž na pohonné hmoty pred kalibráciou je potrebné vyčistiť :
- pred kalibráciou nádrží - pred každou kontrolou technického stavu
- pred každou skúškou tesnosti (nepriepustnosti)
- pri zmene uskladňovaného produktu
- z iných prevádzkových dôvodov, ktoré určuje odberateľ vyčistenia

Skúška tesnosti nádrží/záchytných vaní/havarijných nádrží, zberných kanálov nedeštruktívnym metódami

- Skúška sa vykonáva z dôvodu ochrany podzemných a povrchových vôd. Postup pri skúške sa zvolí podľa druhu nádrže
Skúška tesnosti nádrží podľa STN 753415:
- pretlakom plynu
- Vákuovými skúškami zvarov na penotvorný roztok
Skúška tesnosti podľa STN 75 09 05:
– skúška vodotesnosti, kedy sa skúšaný objekt naplní vodou a pozoruje sa prípadný pokles vody za určitý stanovený čas

vizuálna kontrola

Je to daľšia z nedeštruktívnych metód skúšania materiálov, kedy sa pri vhodnom osvetlení popisujú viditeľné časti a ich stav nádrží - výskyt korózie, deformácia nádrže, existencia a stav náteru a v neposlednej rade i stav zvarov v nádrži.

vákuové skúšky zvarov

Skúška tesnosti nádrží podľa STN 753415

meranie hrúbky stien nádrží

Prevádza sa pre kontrolu zmeny hrúbky materiálu spôsobenou koróziou ultrazvukovým hrúbkomerom čo je vlastne tiež jedna z nedeštruktívnych skúšok materiálu.

servis výdajných stojanov a overovanie

Odstránenie vznikutých porúch na výdajných stojanoch Overovanie – zisťovanie správneho výdaja množstva pohonných hmôt pomocou etalónových nádob a prípadné nastavenie pred samotným úradným overením Slovenskou legálnou metrológiou

úpravy povrchov proti presakovaniu ropných látok

Skúška sa vykonáva z dôvodu ochrany podzemných a povrchových vôd Postup pri skúške sa zvolí podľa druhu nádrže

nakladanie s nebezpečným odpadom

Prevádza sa počas prevádzky medzi periódou čistenia, kedy sa odčerpajú z nádrže usadeniny bez potreby odstavenia nádrže a celkového vyčistenia nádrže

nátery nádrží a potrubí

Ako každý oceľový povrch musia byť nádrže a potrubia či zvonku alebo zvnútra ošetrené proti vzniku korózii. Pri pohonných hmotách táto zásada platí o to viac, že skladované látky kladú väčšie nároky na nádrže z hľadiska svojho zloženia. Z tohto dôvodu musia aj náterové hmoty spĺňať viacero požiadaviek či už na odolnosť voči korózii ale aj na nereaktívnosť skladovacej hmoty s náterovou hmotou.

rekonštrukcie manipulačných plôch

Tak ako nádrže pre skladovanie pohonných hmôt, rovnako aj plochy na ktorých sa prevádza manipulácia s ropnými látkami musia spĺňať určité parametre pre ochranu podzemných a povrchových vôd. Úprava povrchu proti presakovaniu ropných látok spočíva v zvolení vhodných materiálov z ktorých je táto plocha zhotovená v prípade novej plochy, respektíve k ošetretreniu už existujúcej plochy vhodnými materiámi.

montáž a servis protidetonačných poistiek

Proti explozívna poistka je ochranný systém podľa smernice Rady 94/9/EC a EN ISO 16852. Návod na inštaláciu, obsluhu a údržbu slúži pre získanie informácií o výrobku, konštrukcií, montáží, správnej obsluhe a údržbe. Montáž do technologického zariadenia nádrží vykonáva osoba oprávnená, preškolená výrobcom, ktorá je povinná dodržiavať bezpečnostné opatrenia. Technologické zariadenie sa môže uviesť do prevádzky až po získaní oprávnenia kontrolným orgánom. Proti explozívne poistky sa používajú na zamedzenie prechodu plameňa do chránenej časti zariadenia, rozvodu horľavých plynov a výparov zaradených do skupiny výbušnosti II A. Podľa charakteru bezpečnostnej ochrany sú konštrukčne riešené proti deflagrácii DEF, alebo detonácii DET.